De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       
Liturgie voor de dienst op zondag 3 december 2023, eerste Advent, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Dhr. Theo van Driel.
Organist: Bert Riphagen.
Koster: Jan Beeuwkes.


Orgelspel

VOORBEREIDING

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 433 “Kom tot ons, de wereld wacht” (NLB)

Stil gebed

'Onze hulp'  voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
                      allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Aansteken eerste adventskaars en nogmaals lied 433 vers 1, maar dan gesproken

Drempelgebed lied 297 “Kom tot ons, God” (NLB) gesproken voorganger (teksten) en gemeente (allen)

Zingen: Lied 101: 1 “Uit het duister komen wij” (Hofstadbundel) - Lied van de maand december

Gesproken Kyrië

DIENST VAN HET WOORD

'Groet'  voorg: De Heer zij met u
              allen: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Jesaja: 63 vers 19b – 64 vers 8 (uit de NBV21) door Reyn de Niet

Zingen: Psalm 85 “Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer” (NLB)

Schriftlezing: Marcus: 13 vers 24 - 37 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 462: 1, 2, 3 en 4 “Zal er ooit een dag van vrede” (NLB)

Schriftuitleg

Zingen: Lied 751 “De Heer verschijnt te middernacht” (NLB)

AFSLUITING

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

“Onze Vader” (gezamenlijk gesproken)

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 442 “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelBloemengroet.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Mevr. A. Kooistra.
-- Dhr. A. Bogerd.

Voedselbank.
De Voedselbank vraagt voor de maand december: pasta.
Het is altijd verrassend hoeveel verschillende soorten pasta erin de mand in de hal van de kerk liggen.
Doet u ook weer mee?
Hartelijk dank namens de cliënten van de voedselbank.

Gelegenheidskoor kerstochtend 25 december.
Beste aangemelde mensen en ook degenen die zich nog willen aanmelden voor het gelegenheidskoor voor de dienst op kerstochtend 25 december:
Het is de bedoeling om komende zondag (3 december) na afloop van de dienst even samen te komen in een van de zalen om daar met elkaar af te spreken wanneer er het beste geoefend kan worden. Bram de Smidt heeft aangeboden om het koor te leiden. Schroom niet en wees welkom: ook als u zich nog niet heeft aangemeld.

Bram de Smidt en Taakgroep Vieren en Gemeente.

Vrijwilligers gevraagd.
Door het afscheid en vertrek van de huidige vrijwilligers zoekt de kerkenraad belangstellenden voor de functie van notulist en iemand die het preekrooster wil maken.
Voor de notulist(e) betekent dit één vergadering in de maand.
Het rooster voor de predikanten is al gereed voor 2024, dit wordt een jaar vooruit gemaakt.
Meer informatie kunt u krijgen bij de scriba.

En verder.....op onze website www.dehofstadapeldoorn.nl
+++ Concert Sweelinck Kamerkoor in Epe "Advent en Kerst" (2 december).
+++  Kerstmarkt De Drie Ranken (9 december).
+++ Top2000-kerkdienst in Apeldoorn (10 december).
+++ Kerstconcert Wilhelminakerk (13 december).
+++ Kerstherbergen in Apeldoorn.
+++ Ontmoeten op de Veluwe.
+++ Impressie generale synode 17 en 18 november.