De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkenraad

Hierbij een terugkoppeling van de kerkenraadsvergadering van februari 2020. Het was een vergadering met een overvolle agenda. Vandaar ook een langer verslag dan anders.

Bij de start van deze vergadering werden we, zowel door het geloofsgesprek als de deelronde, bemoedigd om te waarderen wat er is en niet alleen stil te staan bij wat er niet is. Een goed begin van de vergadering.

Proef met de nieuwe opstelling in de kerkzaal
Na het bespreken van de notulen, actiepunten en de rapportages vanuit de verschillende taakgroepen, hebben we stilgestaan bij de proef met de nieuwe opstelling in de kerkzaal. Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft een flink aantal gemeenteleden (85) de enquête meteen ingevuld. Later in de week zijn nog een aantal enquêteformulieren retour gekomen. Uit deze enquête bleek dat de meningen over de nieuwe opstelling zeer verdeeld zijn. Op basis daarvan is besloten de proef te verlengen. Naast de resultaten van de enquête heeft de kerkenraad ook een aantal brieven ontvangen met kritische opmerkingen over de (gevolgen van deze) nieuwe opstelling en de communicatie hierover richting de gemeente. De inhoud van deze brieven zal uitgebreid worden betrokken bij de door de kerkenraad beoogde grondige en zorgvuldige evaluatie van de proef met de zaalindeling. Na de verlenging van de proef zal er opnieuw worden geëvalueerd en zal de gemeente uitgebreid in de gelegenheid worden gesteld om zijn / haar mening te geven. In de tussentijd zullen we teruggaan naar de oude opstelling. De kerkenraad zal op basis van het zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen uiteindelijk een besluit nemen. We realiseren ons terdege dat, welke keuze we ook gaan maken, er mensen teleurgesteld zullen zijn. We hopen dat we hierover met elkaar in gesprek kunnen blijven met respect voor elkaars mening, beleving etc.

Aftredende ambtsdragers
Dit jaar zullen we opnieuw afscheid gaan nemen van ambtsdragers die jarenlang enorm veel tijd en inzet in het kerkenwerk hebben gestopt waarvoor we hen veel dank verschuldigd zijn. Ook zullen er ambtsdragers worden herbevestigd (fijn!), waarvan een aantal voor een periode van 1 of 2 jaar. We zijn erg blij dat er een nieuwe kerkrentmeester is gevonden. Het werven van vrijwilligers is over de hele linie een terugkerend aandachtspunt. Als u ervoor openstaat om een taak, al dan niet als ambtsdrager, op u te nemen, laat het dan vooral weten. We komen graag een keer met u praten.

Beleidsplan en jaarplan van de kerkenraad
Deze zijn voorzien van de nieuwe cijfers en staan op de website van de Hofstad: beleidsplan en jaarplan

Hierbij een korte terugkoppeling van de kerkenraadsvergadering van oktober.

Ondersteuning pastoraat en jeugdwerk
Zoals we in de rapportage van september hebben gemeld, heeft ds. Dick Luimes met ingang van 1 september, in verband met een studie en bijbehorende stage, zijn functie als pastoraal ondersteuner voor de Hofstad neergelegd. We zijn op zoek naar een vervanger voor Dick. De acties die hierop zijn ondernomen hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
De twee nieuwe kerkelijk medewerkers voor het jeugdwerk, Arjanne Aarts en Miriam Bierhaus hebben zich inmiddels aan de gemeente voorgesteld op zondag 29 september. (Ook op de vrijwilligersavond van 4 oktober waren zij aanwezig). In de kerkenraadsvergadering van november zullen zij hun eerste bevindingen presenteren aan de kerkenraad.

Beleidsplan en jaarplan van de kerkenraad
Het beleidsplan is aangevuld en er is een nieuw jaarplan voor de kerkenraad opgesteld (jaarplan 2020). Beide documenten zijn in deze kerkenraadsvergadering vastgesteld. Hierbij nogmaals de speerpunten voor 2020:
• Jeugd en jonge gezinnen
• Gebouw De Hofstad (toegankelijk; toekomstbestendig; duurzaam)
• Financiën
• Profilering/vitalisering
• Nieuwe wijkdeel Ugchelen Buiten
Rondom deze speerpunten zullen werkgroepen worden geformeerd. In elke werkgroep zit minimaal 1 kerkenraadslid en verder worden de werkgroepen aangevuld met gemeenteleden. Wilt u meedenken over een van deze speerpunten, dan horen we dat graag van u. U kunt zich via de scriba aanmelden voor een van deze werkgroepen.
Bovenstaande speerpunten zullen ook meegenomen worden in de jaarplannen van de diverse taakgroepen. Deze jaarplannen staan in november op de agenda van de kerkenraad.

Zonnepanelen
Twee medewerkers van deA hebben een korte presentatie gegeven over de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op het dak van De Hofstad en deze in te zetten voor buurtstroom. De kerkenraad gaat zich hier verder op beraden.

Vervolgtraject profilering
De kerkenraad heeft op twee zaterdagen in september twee inspirerende workshops gehad van Jack de Koster rondom de methode ‘waarderende gemeenteopbouw’. We hebben met elkaar verhalen gedeeld over wat voor ons bijzondere, waardevolle, inspirerende gebeurtenissen in De Hofstad zijn (geweest). Deze verhalen hebben we met elkaar onderzocht. Waar zijn we als gemeente goed in, waar worden we blij van en hoe kunnen we dat vervolgens gebruiken voor het versterken van onze vitaliteit. Uiteindelijke doel is een vitale gemeente met toekomstperspectief.
Deze twee bijeenkomsten hebben veel stof tot nadenken gegeven en vragen om een vervolg. We zullen u daarover uitgebreider informeren op een gemeenteavond. Binnenkort hoort u daar meer over.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, horen wij dit graag.
U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Een hartelijke groet van de voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer

In september zijn we als kerkenraad weer voor het eerst bij elkaar geweest na onze ‘zomerstop’.
 
Het eerste deel van de vergadering hadden we Jack de Koster te gast. Hij gaat de kerkenraad de komende maand begeleiden in een traject van profilering vanuit de methode van de ‘waarderende gemeenteopbouw’. Deze methode gaat uit van positieve ervaringsverhalen: waar zijn we als gemeente goed in, waar worden we blij van en hoe kunnen we dat vervolgens gebruiken voor het versterken van onze vitaliteit. Uiteindelijke doel is een vitale gemeente met toekomstperspectief. Het was een inspirerende voorbereiding op de kerkenraadsbijeenkomsten (o.l.v. Jack de Koster) op zaterdag 7 en zaterdag 28 september.
 
Na de pauze hebben we met elkaar gesproken over:
Rapportages vanuit de taakgroepen
Dick Luimes heeft met ingang van 1 september, in verband met een studie en bijbehorende stage, zijn functie als pastoraal ondersteuner voor de Hofstad neergelegd. We zijn hem veel dank verschuldigd voor het werk dat hij heeft verzet. Er wordt nog gekeken op welke manier er afscheid van hem genomen kan worden. (In de dienst van 15 september hebben we afscheid genomen van Dick)
In overleg met de AK wordt gekeken naar een eventuele opvolger voor Dick.
Op 1 september zijn Arjanne Aarts en Miriam Bierhaus begonnen als kerkelijk medewerkers voor het jeugdwerk. Zij zullen zich in september voorstellen aan de gemeente. De datum hiervoor wordt in overleg vastgesteld. (datum is inmiddels bekend: 29 september)
Speerpunten 2020
In de kerkenraadsvergadering van juli hadden we de speerpunten voor 2019 geëvalueerd. In de septembervergadering heeft de kerkenraad als speerpunten voor 2020 vastgesteld:
• Jeugd en jonge gezinnen
• Gebouw De Hofstad (toegankelijk; toekomstbestendig; duurzaam)
• Financiën
• Profilering/vitalisering (incl. aandacht voor het nieuwe wijkdeel Ugchelen Buiten)
Deze speerpunten zullen vertaald worden naar concrete acties in de jaarplannen van de diverse taakgroepen.
 
Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, horen wij dit graag.
U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Een hartelijke groet van de voorzitters van de kerkenraad,
Durk Boelens en Thea Schäfer

Ook in juni zijn we als kerkenraad bij elkaar geweest en hebben we vooral de volgende onderwerpen besproken:

 1. Meerjarenraming
  Als kerkenraad zijn we geschrokken van het financiële beeld wat uit onze meerjarenraming naar voren komt: Ondanks alle maatregelen, hebben we – door verschillende tegenvallers - in 2018 een negatief resultaat geboekt (meer uitgegeven, dan ontvangen).

  Dit beeld wordt versterkt in de komende jaren. Onze inkomsten dalen sterker dan verwacht.
  Er is op dit moment nog een kleine buffer om dit op te vangen, maar met elkaar hebben we geconstateerd, dat dit op middellange termijn, onze toekomst als wijkgemeente bedreigt, hetgeen betekent, dat we hier ernstig over na moeten denken en actie op zullen gaan ondernemen.
 2. Profilering van de wijkgemeente
  Nu het beleidsplan is afgerond en we onze identiteit met elkaar hebben vastgesteld, wil de kerkenraad zich oriënteren op een nadere koersbepaling/profilering van De Hofstad.

  Omdat dit een buitengewoon moeilijk onderwerp is, hebben we besloten daar hulp bij te vragen van een adviseur en we hebben Jack de Koster (hij was al eerder actief in De Hofstad) bereid gevonden om ons hiermee te helpen.
  Natuurlijk gaan we daar alle reeds beschikbare informatie bij gebruiken (zoals de enquete) en willen we dit voor het einde van het jaar hebben afgerond.
  Wordt vervolgd in september.
 3. Bespreken jaarplan taakgroep Pastoraat
  Ook door deze taakgroep is veel energie gestoken in het schrijven van het jaarplan. De complimenten waren dan ook niet van de lucht.

  Een mooi jaarplan, waarin helder staat beschreven wat de taakgroep doet en van plan is.
 4. Evaluatie linking pins
  Met elkaar hebben we de rol van de linking pins uit de taakgroepen geëvalueerd en besloten hiermee door te gaan, aangezien deze rol aan zijn doelen beantwoordt.
 5. Stand van zaken kerkelijk medewerkers
  Voor ons speerpunt Jeugd, hebben we 2 kerkelijk medewerkers gevonden, die we graag zo snel mogelijk van start willen zien gaan. Gezien de vakantieperiode hebben we afgesproken, dat ze per 1 september gaan beginnen. In de tussenliggende maande worden de formele zaken, zoals een arbeidscontract, afgehandeld.

  Beide medewerkers gaan in eerste instantie aan de slag voor de periode van 1 jaar.
  En gezien de financiële situatie (punt 1) zullen ze elkaar aanvullen met een contract voor respectievelijk 8 en 16 uur.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, horen wij dit graag.

U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,

Thea Schäfer en Durk Boelens

Ook deze maand berichten wij u weer over de kerkenraadsvergadering:

De belangrijkste onderwerpen in de vergadering van mei waren:

 1. Gesprek met het moderamen van de AK
  Na het gezamenlijke geloofsgesprek, hebben we een flink deel van onze vergadering besteed aan het periodieke, informele overleg met het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

  Daarin zitten de voorzitters van de AK, van het centrale college van diakenen en van het centrale college van kerkrentmeesters, aangevuld met de scriba van de AK.
  In dit informele overleg hebben we het wel en wee van De Hofstad en van de centrale PKN in Apeldoorn met elkaar gedeeld. U kunt dan denken aan tips over het meer samenwerken met andere wijkgemeentes (waarom zelf het wiel uitvinden?), de veranderingen waar we als Hofstad mee bezig zijn en het voornemen van de AK om een wat flexibelere en meer transparante organisatie te zijn.
  Een open en constructief gesprek, waarin wij weer zijn uitgenodigd om hulp te vragen aan “centraal”, waar nodig.
 2. Bespreken jaarplan taakgroep Vieren en Gemeente
  Door de taakgroep is veel energie gestoken in het schrijven van het jaarplan. De complimenten vielen dan ook als rijpe appelen van de boom.

  Een mooi jaarplan, waarin helder staat beschreven wat de taakgroep doet en van plan is.
 3. Klokken luiden op zondagmorgen
  Het luiden van de klokken een kwartier voor aanvang van de dienst, geeft toch wel geluidsoverlast en daarom hebben we ons even afgevraagd of we daar de buurt wel mee moeten belasten.

  Het algemene gevoel is, dat we daar mee door moeten gaan, maar als er een mogelijkheid komt, om het luiden iets minder hard te doen zijn, gaan we die mogelijkheid gebruiken.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad,

Thea Schäfer en Durk Boelens

Daar zijn we weer met ons maandelijkse bericht uit de kerkenraad.

De belangrijkste onderwerpen in de vergadering van april waren:

 1. Rapportages vanuit de taakgroepen en de AK
  Een maandelijks vast agendapunt om elkaar op de hoogte te houden van het wel en wee in de taakgroepen.
 2. Gemeente-avond
  We kijken terug op een – in onze ogen – geslaagde gemeente-avond. De gesprekstafels hebben de nodige goede gesprekken opgeleverd en de aangedragen ideeën zijn in een rapportage samengevat en worden in de betreffende taakgroepen meegenomen.

  Ook de bewustwording rond de omgang met (persoons)gegevens en de presentatie en discussie rond de AVG, waren waardevol.
 3. Integratie zangdienstcommissie in de taakgroep Vieren en Gemeente
  Er is besproken, hoe de zangdienstcommissie geïntegreerd kan worden in de taakgroep. Daarover zal binnen de taakgroep verder worden overleg en dit onderwerp wordt dus vervolgd.

  Bij dit onderwerp kwam naar voren, dat het gerucht gaat, dat de kerkenraad de zangdiensten wil afschaffen. Daar zijn we graag erg duidelijk over: Daar is op dit moment geen sprake van!
  Net zoals we naar al onze activiteiten kijken of we daarmee door moeten gaan, hebben we dat ook gedaan voor de zangdiensten. Daar zal het gerucht wel vandaan komen.
 4. Mudanthe
  Eventuele huisvesting van Mudanthe in De Hofstad is besproken en hoe we dat vorm zouden kunnen geven. Dit is teruggekoppeld aan Mudanthe en uiteindelijk heeft Mudanthe besloten af te zien van huisvesting in De Hofstad.

  In een mail lieten ze ons weten: De ontwikkelingen en gebeurtenissen van de laatste maanden hebben een grotere impact gehad op de organisatie, de activiteiten en daarvoor beschikbare en benodigde vrijwilligers dan we voorzien hadden. We hebben dan ook besloten in principe terug te gaan naar hoe we ooit begonnen zijn, nl met muziek.
  We zijn jullie erg dankbaar voor jullie geduld en meedenken de afgelopen tijd.
 5. Jeugdwerker
  Er heeft een 1e gespreksronde met sollicitanten plaatsgevonden met vanuit De Hofstad leden van de taakgroep jeugd en kerkenraadsleden
  Van ervaren professionals hebben we in mooie, diepgaande gesprekken gehoord, dat de verwachting, dat er meer jeugd op zondag in de kerkbank zal zitten, niet realistisch is. De erediensten staan (te) ver af van de huidige belevingswereld van de jeugd.
  Dit was voor ons een eye-opener, maar ook wel een beetje een schok, want ons speerpunt Jeugd en jonge gezinnen is daar toch wel op gericht.
  Daarom gaan we één jeugdwerker vragen ons te helpen bij het helder krijgen van onze doelen en verwachtingen en tegelijkertijd een andere jeugdwerker vragen om met daadwerkelijke acties te starten. Gezien de onzekerheid rond ons doel, gaan we van start met contracten voor maximaal 1 jaar.

Hebt u opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze rapportage, geef dit aan ons door. U kunt altijd een kerkenraadslid aanschieten, een briefje schrijven of een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De voorzitters van de kerkenraad, Thea Schäfer en Durk Boelens

Subcategorieën