De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst zondag 1 oktober 2023 om 19.00 uur.

Voorganger : Ds. Hans van Ark.
Koor : Christelijke Mannenkoor Assen (CMA) o.l.v. Bert Duijst.
Organist : Jorrit Woudt.
Koster : Ruud Kelderman.


Thema: “Ora et Labora”

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Lied 166: vers 1, 2 en 3 (Joh de Heer)

1 Grijp toch de kansen, door God u gegeven!
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refr: Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan;
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus.
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan.

2. Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen;
help hen, die vielen, breng troost in hun smart!
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen;
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart!
Refr:

3. Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'.
En eens daarboven, daar vinden we weder
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.
Refr:

Koor + samenzang: HEER WIJS MIJ DE WEG (koor vers 1 en 2, samenzang allen vers 3 en 4)

3. Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan

4. Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich in stilte voor op de dienst

Samenzang: Lied 218: 1, 4 en 3 (Zingende gezegend) op melodie gezang 460 (LvdK)

1. Heer wij zijn bijeengekomen
Mensen, overal vandaan
Had Gij ons niet meegenomen
Niemand was hier heengegaan
Want wij schromen hier te komen
Volop in het licht te staan.

4. Laat Uw liefde ons bestralen
Laat het licht zijn om ons heen;
Gij vergeeft wel duizend malen
onze zonden, één voor één
Als wij falen, weer verdwalen,
Schijnt Uw licht, Uw licht alleen

3. Bron van liefde, zeer verheven
Helder stralend als de zon
Bleef uw warmte weg, maar even
Niemand die hier wezen kon-
Hoogverheven licht ten leven
Dat het duister overwon.

Bemoediging en groet

Koor + samenzang: MAJESTEIT (koor eerst en samenzang allen)

Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus, en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon, vestigt de Zoon, zijn heerschappij.
Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus.
Volk van God, kom en breng lof aan Jezus de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit,
dwars door de dood, werd Hij verhoogd, Jezus regeert.

Gebed

Koor + samenzang: LICHTSTAD MET UW PAARLEN POORTEN (koor vers 1 en 2 en allen vers 3)

3. Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem

Refr:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Samenzang: Lied: 241: vers 1 en 3 (Evangelische Liedbundel)

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
.
Schriftlezing: Handelingen 18: 1 – 3 (NBV 21)

Samenzang: Lied 25 eerst gezamenlijk, daarna canon (Opwekking)

Laat ons met elkander,
laat ons met elkander,
zingen, prijzen, loven de Heer.
Laat ons dat tezamen doen,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer,
zingen, prijzen, loven de Heer.

Koor: EVERY VALLEY

Overdenking

Samenzang: Gezang 474: vers 1, 2 en 3 (LvdK)

1. God roept ons, mensen, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

2. God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

3. God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

Koor: REJOICE

Gebeden

Koor: VOL VERTROUWEN

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: Psalm 108 (LvdK) aansluitend samenzang: vers 1 en 2

1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.
Uw lof te zingen is mijn lust.
Maakt, harp en luit, den Here groot.
Mijn lied begroet het morgenrood.
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe
onder de volken en ik doe
in ieder land mijn psalm weerklinken,
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
s, HEER, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink' uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Koor: VOORBIJ HET HEMELSBLAUW

Koor + samenzang Lied: Vrede van God (koor vers 1 en 2 en allen vers 3)

3. Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: LORD ‘M COMING HOME

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 november 2023
Koor : Christelijk Koorvereniging “Deo-Juvante” uit Huizen, o.l.v. Hugo van der Meij
Voorganger : Egbert Fokkema
Organist : Bert Riphagen