De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op donderdag 6 april 2023, Witte Donderdag, om 19.30 uur in De Hofstad.

Voorganger: ds. Albert Roodenburg
Organist: Marc Woning
Koster: Jan Beeuwkes


Het orgel speelt zachtjes bij binnenkomst

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 67: 1 en 2 “God zij ons gunstig en genadig”

Bemoediging en groet

Korte inleiding op de Paascyclus

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 en 4 “Alles wat over ons geschreven is” (NLB)

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 26: 17 - 30 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 558: 1 en 4 “Jezus, om uw lijden groot” (NLB)


Overdenking

Stilte

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 519: 1 en 2 (Hemelhoog) (melodie van NLB 575)

1. Heer, wij komen vol verlangen
op uw roepstem naar uw dis,
want door schuld met schrik bevangen,
zoekt ons hart vergiffenis.
Slechts in U bestaat ons leven,
die uw bloed voor ons wou geven;
laat ons dan in brood en wijn
met Uzelf gespijzigd zijn.

2. Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebood:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood.
Ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.


Inleiding op het Heilig Avondmaal

Gemeenschap van brood en wijn

Na de maaltijd zingen we Lied 566: 1, 3, 5 en 6 “Midden in de dood” (NLB)

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Slotlied (staande): Psalm 111: 1, 2 en 6 “Van ganser harte loof ik Hem”

Wegzending

We verlaten de kerk in stilte