De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 7 augustus 2022 om 09.30 uur in De Hofstad

Voorganger: dhr. G.R. Bloemendal.             Organist: Marc Woning.

 

 

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen (door de kerkenraad)

Moment van stilte

(Gemeente gaat staan)

Intochtslied 283 “In de veelheid van geluiden” (Lied van de maand augustus)

Stil gebed

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

(Gemeente gaat zitten)

Kyriëgebed

Glorialied 657: 1 en 4 “Zolang wij ademhalen”

Dienst van het Woord

Groet: v: De Heer zij met u

a: ook met u zij de Heer

Gebed van de zondag

Schriftlezingen en liederen

Lezing OT – Jesaja 65: 17 – 25 door Marjanne Freriks

Zingen lied 176: 1 en 4 “Om Sions wil zwijg ik niet stil”

Geloofsbelijdenis

Zingen lied 534 “Hij die blinden weer liet zien”

Lezing NT Lucas 12: 32 – 40

Zingen lied 751 “De Heer verschijnt te middernacht”

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen lied 968: 1 en 5 “De ware kerk des Heren”

Afsluiting

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collectenafkondiging

Slotzang lied 425 (staande)    "Vervuld van Uw zegen"

Wegzending en zegen

Allen zingen: Amen, amen, amen.

 

 


 

De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. E. van Manen en mevr. A. Kooistra.

 

Voedselbank.
Melk is een basisproduct dat de Voedselbank graag iedere week in het pakket wil meegeven. Vandaar dat er in augustus is gekozen voor houdbare melk als product van de maand, Doet u weer mee?

Namens, de klanten van, de Voedselbank hartelijk dank.

 

Verzoek van taakgroep Vieren en Gemeente.
We vragen u om de komende tijd lege jampotjes of kleine conservenpotjes te bewaren en mee te nemen naar De Hofstad. Er staat een doos in de hal waar u de potjes in kunt zetten. Begin september laten we via nieuws-en zondagsbrief weten wat de precieze bedoeling ervan is. Spaart u de komende tijd ook mee?

 

Kom in mijn tuin op 7 augustus 2022.
Hallo allemaal,

Zondag 7 augustus is het voor "Kom in mijn tuin" een thuiswedstrijd. Tenminste we hopen dat jullie je allemaal thuis voelen in en om onze kerk.

De tuingroep "Onze groene Hofstad" is bezig om steeds meer te vergroenen. Binnenkort gaan we met elkaar overleggen wat we zullen planten in het stuk waarin nu insectenvriendelijke bloemen gezaaid zijn.
We drinken koffie in en om de Hofstad. U bent van harte welkom. Bedankt alvast koffiezetters en koffie schenkers (gewoon volgens schema) voor jullie inzet!

Een hartelijke groet,

Inge en Janneke, team activiteiten pastoraat

 

"Open kerk" elke 1e zaterdag van de maand in De Hofstad.
Omdat we een toegankelijke kerk willen zijn in de wijk en breder, is besloten om “open kerk” te zijn op elke 1e zaterdag van de maand. Op
zaterdag 6 augustus is de kerk weer open.
Om verbinding te maken in de vorm van gastvrijheid, zeker in deze roerige, onzekere tijd.
Iedereen kan binnenlopen van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor koffie/thee, een gesprekje, stil zijn, luisteren naar muziek, een kaarsje branden enz.
Wij bieden een luisterend oor. Van harte welkom!
Hiervoor vragen we nog vrijwilligers.
Graag aanmelden bij Joke Kusters telefoon 06 48789009 of Dineke Nieuwkoop telefoon 06 47448206.

 

Kofferbakverkopen 2022.
Na 2 jaren zonder de vertrouwde kofferbakverkopen van de stichting W.H.O.E. te Apeldoorn kunnen we dit jaar de draad weer oppakken. Voorheen was dit langs Kanaal Zuid, dit jaar zijn we op het terrein van Victoria Boys aan de Berghuizerweg 153 te Apeldoorn. Met dank aan deze voetbalvereniging die hun accomodatie beschikbaar stelt.
We zien u graag op dit fantastische evenement op de zaterdagen 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus van 09.00 uur tot 15.00 uur. Toegang is gratis.
U kunt gratis parkeren in de parkeerkuil van de Koning Willem III kazerne aan de Sportlaan.
De opbrengst van de verhuur van de verkoopplekken is geheel voor de transporten van hulpgoederen aan Oekraïne.

Stichting W.H.O.E. (Werkgroep Hulpgoederen Oost Europa)