De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de dienst op zondag 24 september 2023, om 10.00 uur in De Hofstad.

Voorganger: Ds Albert Roodenburg.
Organist: Marc Woning.
Koster: Hilligje Stegeman.


In deze dienst nemen wij afscheid van een ambtsdrager en worden er ambtsdragers herbevestigd.Orgelspel

We bereiden ons in stilte voor op de dienst en luisteren naar ingetogen orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Psalm 121: 1 en 4 “Ik sla mijn ogen op en zie”

Bemoediging en groet

Zingen Lied 837: 1 en 2 “Iedereen zoekt U, jong of oud” (NLB) - lied van de maand september

Gebed

Woorden van genade en leven: Psalm 145: 1 - 13 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 64: 1 en 4 “Ik zie in zoveel dingen” (Hofstadbundel)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheüs 20: 1 - 16 (uit de NBV21)

Zingen: Lied 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (NLB)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Lied 838: 1 en 2 “O grote God die liefde zijt” (NLB)

Afscheid aftredende ambtsdrager

Dankgebed

Zingen: Lied 246: 1 en 2 “Ik bouw op U” (Evangelische Liedbundel)

Herbevestiging van ambtsdragers

Vraag aan de gemeente (staande):
Gemeente van De Hofstad, nu deze zusters en broeder herbevestigd zijn in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Antwoord gemeente: Ja.

Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 3 “Gij dienaars aan de Heer gewijd” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Afkondiging van de collecten

Slotlied (staande): Lied 416: 1, 2 en 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (NLB)

Wegzending en zegen

Zingen: “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
-- Fam. Ds. G. van Asselt.
-- Mevr. J. Tromp - Deurloo.

Voedselbank.
In de maand september doet de voedselbank een beroep op ons om houdbare melk in te zamelen.
U doet toch ook weer mee?
Alvast bedankt namens de cliënten van de voedselbank.

Herbevestiging en afscheid ambtsdragers.
De Kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat er enkele diakenen in de dienst van 24 september worden herbevestigd.
De diakenen zijn Mevr. Elly Kelderman-Baan en Mevr. Ans Ditzel.
Ook wordt herbevestigd Sjoerd Zijlstra tot diaken met speciale opdracht: 2e penningmeester College van Diakenen bij de PGA.
In deze dienst nemen we afscheid van onze pastoraal ouderling Mevr. Joke Kusters.