De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Liturgie voor de zangdienst op zondag 5 februari 2023 om 19.00 uur in “De Hofstad”

Voorganger: Dhr. Egbert Fokkema
Organist: Wilco Veldkamp
Koor: Christelijk Mannenkoor “Looft den Heere” uit Vaassen o.l.v. Freddy Veldkamp


Thema dienst: " Geloof, hoop, liefde en vrede in deze tijd "

VOOR AANVANG VAN DE DIENST

Samenzang: Psalm 89: 1, 5 en 6 (NLB) (Vers 6 op de schermen)

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

5. Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

6. Wij loven, Heer, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
en als herauten gaan U voor op al uw schreden
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

Koor: TEBE POËM

Woord van welkom

De gemeente bereidt zich, in stilte, voor op de dienst

Samenzang :Lied 15 Gotz: 1 en 3 (melodie Lied 865 NLB)

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt;
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt-
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.

Bemoediging en groet

Koor: LIEFDE

Gebed

Koor: ER IS EEN GOD DIE HOORT

Samenzang: Lied: 90a: 1, 3, 4, 5 en 6 (NLB)

1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3.Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4.En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Schriftlezing: Mattëus 5: 1 – 16 (NBV)

Samenzang: Breng ons daar waar mensen leven (Melodie Gez: 435 LvdK)

1. Breng ons daar waar mensen leven,
Wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
In Uw Woord zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden,
rode draad in ons bestaan,
ankervast vandaag en morgen,
kracht en moed om door te gaan.

2. Breng ons daar waar mensen wonen,
geef hen bij elkaar een thuis,
waar ze liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis.
Breng ons daar waar in de stilte,
brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest doorheen de kilte,
breekt en zalft en harten heelt

Koor: I NEED THEE EVERY HOUR

Samenzang: Lied 871: 1, 2, 3 en 4 (NLB) (vers 4 op het scherm)

1. Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Koor: RISE UP O CHURCH OF GOD

Gebeden: zingend beginnen met: Dank U voor deze mooie aarde (melodie ELB 168)

1. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

2. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Koor: IN ‘T VADERHUIS

Collecte bij de uitgang bestemd voor Diaconie, Kerk en Zangdienst

Improvisatie: aansluitend samenzang: Welk een vriend is onze Jezus (ELB 299: 1 en 3)

Koor: FRIEDEN

Samenzang: Lied “Gedragen door de tijden” 1, 2 en 3 (Melodie lied 968 NLB)

1. Gedragen door de tijden
wordt wie in zijn bestaan
zich door het Licht laat leiden,
dat Woord dat voort doen gaan.
Dat vergezichten opent
en opwekt op te staan,
dat uitdaagt om te hopen
en zingend voort te gaan.

2. Gedragen door de tijden
wordt wie ook in verdriet
de liefde blijft belijden
op vleugels van een lied.
Wie weet hoe God zijn ogen
op mensen houdt gericht,
zal dwars door alle duister
ontwaken in zijn licht.

3. Heeft niet Gods welbehagen
steeds weer naar ons gezocht?
De jaren door gedragen
zijn wij aan Hem verknocht.
Hij blijft in ons ontwaren
de mens waarvan Hij droomt;
Hij zal ons blijven zoeken
tot in de eeuw die komt!

Zegen

Zingen: “Amen” (3x)

Toegift koor: VREDEVORST

De volgende zangdienst zal gehouden worden op zondag 5 maart 2023
- Koor : Christelijk Koorvereniging “Nova-Cantare” uit Apeldoorn, o.l.v. Jan Willem Docter
- Voorganger : Ds. Sjoerd Muller
- Organist : Bert Riphagen