Afdrukken
Hits: 548
Liturgie van de Eredienst op zondag 23 juni 2019 om 9.30 uur in De Hofstad
 
Voorganger: ds. A.R. Roodenburg         Organist: Wilco Veldkamp          Koster: Wouter Visscher

Orgelspel

Welkomstwoord namens de kerkenraad

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Aanvangslied (staande): Psalm 84: 1 en 6 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer” (NLB)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 975: 1 en 3 “Jezus roept hier mensen samen” (NLB) (Lied van de maand)

Gebed

De kinderen komen naar voren en gaan na het zingen van Lied 218: 1, 2 en 4 “Dank U voor deze nieuwe morgen” (NLB) naar de Kindernevendienst.

Schriftlezing: Psalm 106: 1 - 9 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 106: 1, 5 en 6 “Loof nu de Heer, want Hij is goed” (NLB)

Schriftlezing: Psalm 106: 16 - 23 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 106: 11 en 12 “Het heerlijk land dat God hun wees” (NLB)

Schriftlezing: Psalm 106: 28 - 36 (uit de NBV)

Zingen: Psalm 106: 17 en 18 “Zij hadden voor ’t gewaande heil” (NLB)

Schriftlezing: Psalm 106: 43 - 49 (uit de NBV)

Verkondiging

Zingen: Lied 906: 1 en 8 “God is tegenwoordig” (NLB)

Wij gedenken

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecte en inzameling van de gaven
(We blijven even zitten tot de kinderen terug zijn van de Kindernevendienst!)

Slotlied (staande): Lied 885: 1 en 2 en het refrein “Groot is uw trouw, o Heer” (NLB)

Heenzending en zegen

Zingen (staande): “Amen” (3x)

OrgelspelDe bloemengroet gaat namens ons allen naar:
Ds. J.A. Woudenberg en mevr. H. Sangers

Kom in mijn tuin 2019:
Alweer de derde keer “ Kom in mijn tuin”!
Deze zondag, 23 juni, bent u welkom na de kerkdienst bij Hindrik en Janneke Blaauw.
We begroeten u graag voor een kopje koffie of thee!

Team Activiteiten Pastoraat

Noodoproep van de Diaconie
Na vorige oproepen voor tijdelijke huisvesting voor een gemeentelid, hebben wij momenteel tot 15 juli huisvesting gevonden: een echtpaar uit onze gemeente heeft tijdens hun vakantie hun huis beschikbaar gesteld. Een super gebaar om deze persoon tijdelijk te helpen. HEEL VEEL DANK. Nu is de vraag: wie weet na 15 juli huisvesting voor één persoon of wil tijdelijk zijn huis beschikbaar stellen? Ook een caravan kan een oplossing zijn, dan zoekt de diaconie een camping in de buurt en zijn we weer een poosje geholpen. Helpt u mee zoeken en denken? Voor informatie kunt u terecht bij één van de diakenen. (Omdat ook de diakenen wel eens met vakantie gaan, en u daardoor iemand niet treft, probeer je gewoon een andere diaken te bereiken of anders zondags na de dienst; dan is er altijd één aanwezig.)
In ieder geval bedankt voor het helpen denken en zoeken.
Diaconie van De Hofstad
 
SUPER SUPER BEDANKT
De actie Vakantiegeld Samen Delen heeft het geweldige bedrag opgebracht van € 97.054 in geheel Apeldoorn. In Apeldoorn-Zuid mochten we ruim €19.000 verdelen onder 129 adressen. In De Hofstedeling na de zomer krijgt u een uitgebreid verslag van het verloop van de actie en de verhalen van de tientallen delers. Voor nu bedankt aan de gulle gevers, de delers en het vertrouwen in deze geweldige mooie actie.
Namens alle samenwerkende kerken in Apeldoorn-Zuid

Voedselbank
Als product voor de maand juni is gekozen voor pakken suiker(klontjes).
Doet u weer mee? Namens (de klanten van) de Voedselbank hartelijk dank!