De Hofstad, Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn

Telefoon: 055 - 540 11 39
Wijkkas: NL69.RABO.0393.409.376 t.n.v. “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

       

Kerkrentmeesters

Kerkbalans logo 2016


Het thema van Aktie Kerkbalans 2016 luidt “Mijn Kerk inspireert”.
Het is goed en fijn om te weten dat het geloof in onze Heer Jezus Christus en het beleven van dat geloof in onze wijkgemeente De Hofstad inspirerend is. Er worden in onze wijkgemeente tal van activiteiten georganiseerd om ons geloof handen en voeten te geven. Toch kunnen deze activiteiten alleen hun doorgang vinden als er mensen (pastorale werkers, vrijwilligers en deelnemers) en middelen aanwezig zijn. Zonder die ingrediënten lukt het niet om gemeente te zijn.

In het al regelmatig benoemde plan Toekomstverkenning Protestantse Gemeente Apeldoorn is aan alle wijkgemeenten heel concreet de opdracht meegegeven dat wijkgemeenten zelf moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. In 2016 moeten wij daarom in balans zijn en zo niet, dan volgen er maatregelen vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGA.

In de door de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad opgestelde begroting over 2016 is een reëel beeld geschetst van onze verwachtingen over onze financiële huishouding over 2016. Het overzicht van de baten en lasten treft u de volgende pagina en deze geven een tekort te zien van € 30.332,-

Baten en lasten De Hofstad 2014-2016
Wat is er nodig om in balans te komen?

In onze begroting is rekening gehouden met toezeggingen uit Aktie Kerkbalans 2016 van € 175.000,- Indien alle toezeggers de bijdrage zouden verhogen met € 30.332,- / € 175.000,-, oftewel afgerond 17,3 %, dan komen we in balans voor 2016. Ter illustratie: was uw bijdrage in 2015 € 100,- dan vragen we u deze in 2016 te verhogen tot minimaal € 117,30.

Help u mee De Hofstad weer in balans te brengen? Hieronder wijzen wij u nog een keer op de mogelijkheden om uw gift volledig aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting door uw bijdrage om te zetten in een periodieke gift.

Namens de wijkraad van Kerkrentmeesters van De Hofstad,
Jan Beeuwkes

Een schenking via een periodieke gift is een bijzondere manier om het werk van de kerk financieel te steunen. Een aantrekkelijke vorm van financieel bijdragen aan de kerk, omdat de fiscus dan flink meebetaalt. Tot 2014 kon u alleen maar periodiek schenken als u dat had vastgelegd in een notariële acte, opgemaakt door een notaris. Vanaf 2014 kunt u een periodieke gift aan de kerk ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de notaris.Mijn Kerk inspireert

Voordelen van een periodieke gift
Bij een eenmalige gift hanteert de belastingdienst voor wat betreft de aftrekbaarheid een drempel van 1% van uw bruto inkomen. Giften met een bedrag lager dan deze 1% zijn niet aftrekbaar. Bij giften met een hoger bedrag geldt 1% van uw bruto inkomen als drempel.
Bij een periodieke gift geldt deze drempel niet. Als u in een overeenkomst vastlegt, dat u de kerk minimaal vijf jaar een vaste financiële bijdrage wilt geven, dan kunt u elke euro die u aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang.

Voorwaarden periodieke schenking
Aan een periodieke schenking zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1. U verbindt zich om tenminste 5 jaar lang jaarlijks een bepaald bedrag aan de kerk te schenken.
2. De schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

- Rekenvoorbeeld 1 (schenking van bedrag kleiner dan 1% van bruto inkomen)
Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 200,- per jaar schenken. Dat is minder dan 1 procent van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar.
Tenzij u periodiek gaat schenken.

  Eenmalig  Periodiek
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk            € 200 € 345
Teruggave belasting €     0 € 145
Uw netto schenking € 200 € 200


Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 200,-, maar in het geval van een periodieke schenking kan er maar liefst € 345,- naar de kerk, omdat u in dit geval € 145,- terugontvangt van de Belastingdienst.

- Rekenvoorbeeld 2 (schenking van bedrag groter dan 1% van bruto inkomen)
Stel uw tarief inkomstenbelasting is 42 procent en u verdient € 32.500,-. U wilt netto € 600,- per jaar schenken. Normaal geldt een drempel van 1%. Als u periodiek gaat schenken geldt die drempel niet.

  Eenmalig  Periodiek
Uw jaarlijkse schenking aan de kerk  € 799 € 1034
Drempel: 1% van bruto inkomen € 325  
Drempel: Geen   €      0
     
Teruggave belasting 42% van (€ 799-€ 325) € 199  
Teruggave belasting 42% van € 1034   € 434
Uw netto schenking € 600 € 600


Anders gezegd: De schenking kost u in beide gevallen netto € 600,-, maar in het geval van een periodieke schenking met overeenkomst kan er € 1034,- naar de kerk en bij eenmalige gift € 799,-.

Let op: Indien u met andere eenmalige giften de drempel reeds hebt overschreden dan kloppen bovenstaande voorbeeldberekeningen niet.

Wijkkas:
Het rekeningnummer van de wijkkas is: NL69.RABO.0393.409.376 te name van “PKN Wijkgem. De Hofstad”.

Radiocommissie:
Uw bijdrage ter bestrijding van de onkosten kunt u storten op rekening: NL43.INGB.0000.859.054 t.n.v. Penningmeester Radiocommissie

Collectebonnen:
Collecte bonnen kunt u bestellen bij het kerkelijkbureau.
Rekeningnummer: NL37.INGB.0007.460.109 t.n.v. SoW-collectebonnen

Diaconaat:
Uw gift t.b.v. het diaconaal werk kunt u storten op: NL48.RABO.0393.322.939 t.n.v. Wijkdiaconie Zuid te Apeldoorn